News

Heavy Transport Must Be Transformed for the Climate – Letter to the Editor (in Swedish)

More and more people agree that the restart of the global economy must be a sustainable restart. It is of utmost importance to ensure investments that give Sweden long-term competitiveness during the restart, and we believe that the propositions below contribute to this. A swift transformation is required to achieve the goals. This assumes that new forms of co-operation between companies, and between business and politics are formed.

We believe that politics need to deliver in the short and the long term, but decisions need to be made today.

Together with an active policy in Sweden for climate transition, the recovery plan provides the conditions for Sweden and Europe to arise from the crisis in a way that promotes both the power of innovation, quality of life and the global climate.

Ekonomin i Sverige och omvärlden drabbas hårt av den globala hälsokris som covid-19 innebär. Fungerande transporter, robusta elnät och en stabil digital infrastruktur möjliggör att samhällskritiska verksamheter som vården och livsmedelsförsörjningen kan fungera i en kris.

Allt fler är överens om att återstarten av den globala ekonomin måste bli hållbar. Det är av särskild vikt att säkra investeringar som ger Sverige en långsiktig konkurrenskraft i samband med omstarten och det anser vi att nedanstående förslag bidrar till.

I dag står transporterna för en fjärdedel av koldioxidutsläppen i EU. Fossila bränslen måste ersättas av fossilfria lösningar tillsammans med effektivare transportupplägg. För detta krävs ett samlat grepp på hur vi planerar, bygger och driftar den kritiska, samhällsbärande infrastrukturen för transporter, energi och digitala tjänster.

Vi är fem globala företag som för vår konkurrenskraft är beroende av effektiva globala transporter. Vi har också hållbar tillväxt som grundpelare i våra verksamheter.

Ska Parisavtalet nås krävs att hela samhället ställer om till fossilfria godstransporter. Våra företags värdekedjor möts i globala godsflöden och allas bidrag behövs för att ställa om de tunga godstransporterna. Och det är bråttom.

Enligt forskarna måste utsläppen halveras varje årtionde. För att hinna krävs dock nya former av samarbete mellan företag och politik. För att nå målen krävs en snabb takt i omställningen. Det förutsätter nya former av samarbeten mellan företag och mellan näringsliv och politik.

Sedan 2018 och har vi samarbetat tillsammans i The Pathways Coalition, med målet att uppnå fossilfria tunga godstransporter. I en gemensam studie jämför vi fyra scenarier för att nå fossilfria transporter. Utifrån detta har vi utarbetat konkreta förslag till politiken i Sverige som bidrar till att uppfylla transportsektorns klimatmål i Sverige till 2030 och kan bidra till Parisavtalet på global nivå.

Vi ser att politiken behöver leverera på kort och lång sikt, men besluten behöver tas redan i dag.

I Sverige ser vi att det är möjligt att uppnå över 25 procents minskning av koldioxidutsläppen enbart genom optimerade transportsystem och effektivare fordon. Det minskar antalet transporter, vilket också ger mindre trängsel på vägarna, minskat buller och renare luft.

Transportsystemet behöver också snabbt övergå från fossila drivmedel till förnybara. Den övergången går via en mix av biodrivmedel och elektrifiering samt en allt viktigare digital infrastruktur med uppkopplade transportresurser för maximerad effektivitet.

Redan i dag är andelen biodrivmedel i vägtransportsektorn Sverige 23 procent. Sverige har goda möjligheter till än mer inhemsk produktion av biodrivmedel. På lite längre sikt när tunga transporter elektrifieras kommer en ökad produktionskapacitet för biodrivmedel vara till nytta för andra sektorer som är svårare att elektrifiera, såsom flyg och sjöfart.

För omställning på kort sikt krävs följande, konkreta, politiska beslut:

  • Tillåt längre lastbilar upp till 34,5 meter och förstärk vägnätet runt om i landet för att klara tyngre lastbilar. Detta leder till en tydlig energieffektivisering då varje lastbil kan bära mer last. Trafikverket har redan utrett frågan om längre lastbilar. Det som saknas är ett regeringsbeslut. Förbättringar av vägnätet för att möjliggöra trafik med tyngre lastbilar är utmärkt att göra i lågkonjunktur då det också skapar jobb i anläggningssektorn.
  • Inför en avståndsbaserad avgift för lastbilar som differentierar på avstånd och fordons- och bränsletyp. En sådan avgift har funnits i Tyskland i femton år och styrt mot mer miljöanpassade lastbilar. Frågan har diskuterats i Sverige ungefär lika länge och vi hoppas att den utredning som nu tillsatts leder till ett införande de kommande åren.
  • Öka produktionen av biodrivmedel i Sverige.

I dag importeras 85 procent av alla biodrivmedel till Sverige. En ökad inhemsk produktion främjar både försörjningstryggheten och skapar jobb i gröna näringar. I den statliga biogasutredningen finns flera förslag för att främja biogasen. Nyligen godkände EU tio år skattebefrielse för biogas i Sverige. Det är bra men nu behövs även ett klargörande från EU om skattebefrielse för övriga biodrivmedel. En viktig del för ett transporteffektivt samhälle är elektrifieringen som är den mest kostnadseffektiva vägen till nollutsläpp från vägtrafiken. För att möjliggöra effektivare transporter och elektrifiering är ökad digitalisering en viktig komponent. Uppkopplade fordon bidrar till säker och relevant data i realtid. Denna data kan bidra till att uppnå mer effektiva transportflöden.

För en omställning till fossilfria transporter krävs följande politiska beslut:

  • Ett brett investeringsprogram för utbyggnad av laddinfrastruktur och förstärkning av svenska elnät. Successivt behöver infrastruktur för laddning av tunga fordon i Sverige rullas ut. Det behövs ett brett investeringsprogram i såväl fast laddinfrastruktur som elvägslösningar. Den kommande elektrifieringskommissionen kommer få en viktig roll att leverera underlag till nästa nationella infrastrukturplan som beslutas 2022. Men enbart utbyggnad av laddinfrastruktur räcker inte. En kraftig förstärkning av de svenska elnäten är nödvändig för att klara elektrifieringen av vägtransporterna.
  • En solid och snabb svensk 5G utbyggnad för att främja effektiva transportlösningar. En omfattande 5G-utbyggnad i Sverige kommer bidra till såväl effektivare transportlösningar och smartare användning av elnät, förnybar energi och laddinfrastruktur. Genom data från fordon och hela godsflöden kan både fyllnadsgraden öka, transportrutter förbättras och användning av laddinfrastruktur optimeras.
    Klimatutsläppen känner varken lands- eller företagsgränser. Våra värdekedjor hänger ihop och genom vårt samarbete ser vi att även politiken behöver finna nya vägar för att snabba på beslutsprocesser. Klimatet väntar inte, besluten behöver tas i dag.

Tillsammans med en aktiv politik i Sverige för klimatomställning ger återhämtningsplanen förutsättningar för Sverige och Europa att komma ut ur krisen på ett sätt som främjar både innovationskraft, livskvalitet och det globala klimatet.

Börje Ekholm, vd och koncernchef, Ericsson
Helena Helmersson, vd, H&M-gruppen
Henrik Henriksson, vd och koncernchef, Scania
Mikael Leksell, vd, Siemens Sverige och Norden
Marc Hoffmann, vd, E.ON Nordic

Seminar in Almedalen

The Pathways coalition invited members of the Swedish parliament to discuss how to reach the climate targets and how businesses and policymakers can lead change....

June 29, 2023
IAA Broadcast 20/9/2022

Broadcast from IAA Transport i Hannover

We are each others value chains, what is needed to reach our respective climate targets? Pathways Coalition members got together at the trade show to...

September 26, 2022

The Pathways Coalition makes commitment to the Swedish Commission for Electrification

With this commitment to electrify, The Pathways Coalition show how we, the companies in The Pathways Coalition, can accelerate the transition of freight transport to...

May 31, 2021