News

Vi välkomnar Elektrifieringskommissionen

Inom ramen för den kommande budgetpropositionen har regeringen tillsammans med Centerpartiet och Liberalerna kommit överens om att inrätta Elektrifieringskommissionen. Kommissionen ska arbeta för utbyggnaden av elvägar i Sverige. Det är ett mycket välkommet initiativ!

Klimatpolitiska rådet har visat att elektrifiering av de tunga vägtransporterna är helt nödvändig för att Sverige ska kunna nå klimatmålet för inrikes transporter 2030. Därför behövs det nu ett gemensamt arbete för att bygga ut en laddinfrastruktur för de tunga vägtransporterna. Elektrifieringskommissionen kan fungera som en katalysator för det arbetet, under förutsättning att det bedrivs i högt tempo.

Vår uppfattning är att arbetet med att dra el till prioriterade vägar bör inledas omgående. Samtidigt måste man utveckla nya beslutsprocesser som kortar ledtiderna, ta fram en utbyggnadsplan för lastbilsanpassad laddinfrastruktur, och lämna fasen med pilottester för att nu gå över till en storskalig utrullning av elvägar. På detta område finns det flera betydelsefulla vägval om teknik, finansiering och ansvarsfördelning, som Elektrifieringskommissionen behöver arbeta med. Dessutom är det viktigt att Sverige samarbetar med Tyskland och Frankrike för att sätta en gemensam standard inom EU.

Tillsammans har Scania, E.ON, Siemens och HM bildat en koalition för att påskynda skiftet till fossilfria tunga transporter. Vi ställer gärna vår expertis till förfogande för att bidra till Elektrifieringskommissionens arbete.

Tunga gods måste ställas om för klimatet – Debattartikel

Debattartikel med skarpa förslag från The Pathways Coalition 30 juli 2020

September 4, 2020

Snabbspår mot fossilfria tunga transporter

Den 28 november samlades transportköpare och transportföretag under en eftermiddag för att diskutera hur vi tillsammans kan öka takten för att reducera utsläppen med 70%...

November 28, 2019
Industrins budskap till FN: En omställning av transportsektorn i linje med Parisavtalet är möjlig, men ställer stora krav på både näringslivet och politiken

Industrins budskap till FN: En omställning av transportsektorn i linje med Parisav...

Pressmeddelande 20 september 2019 (the press release is available in English here) Under FNs klimatmöte i New York, som börjar i helgen, deltar Scanias vd...

September 20, 2019